BSI có th? h? tr? doanh nghi?p nh? th? nào?

BSI - c? quan chuyên ngành v? tiêu chu?n h? tr? các doanh nghi?p bi?n s? hoàn h?o thành thói quen trên toàn th? gi?i. ?ay là tri?t ly kinh doanh ?? chúng t?i ho?t ??ng hi?u qu?

Bi?n s? hoàn h?o thành thói quenSo sánh ?BS OHSAS 18001 v?i tiêu chu?n m?i ISO/DIS 45001.