SYSTEMY ZARZ?DZANIA ISO

Tworzymy standardy?●?Udost?pniamy?●?Certyfikujemy?● Szkolimy ●?Wspieramy

Poprzez tworzenie norm, profesjonalne szkolenia ISO,?certyfikacj? systemów, certyfikacj? wyrobów?zapewniamy organizacjom zrównowa?ony rozwój. Pomagamy w sprawnym zarz?dzaniu biznesem, a?tak?e ograniczaniu ryzyka i?kosztów. Zaufa?o nam 84 000 klientów w?193 krajach. W?Polsce BSI dzia?a ju? od 20 lat.